Dầu Henna

Nhiều phụ nữ dùng dầu này trong giai đoạn từ khi tóc bắt đầu bạc và trước khi phải dùng thuốc nhuộm Chiếc nón được làm nóng lên bằng sóng điện vi-ba. Để nguyên thuốc trên đầu trong ít nhất hai mươi phút sau đó gội sạch hai lần. Thuốc mượt tóc hiệu Alberto V05…